บริษัท ไอเดียแล็บ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (THE OFFICES @ CENTRAL WORLD)
ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ห้อง OFMH2502 ชั้น25

ลูกค้าไทย: 099-056-5465
ลูกค้าอังฤษ: 098-979-6354
ลูกค้าจีน: 093-554-4544

admin@ideaslabs.co

IdeasLabsAgency

@ideaslabs

MAP

APPLY JOB

Social Media & KOLs Content Creator

Key Responsibilities:
Social Media:

 • Able to plan and set the direction of Content on Social Media Platform (e.g. Facebook, website) to meet the target group set.
 • Identify customers’ needs and create new topics to promote product.
 • Lay out, initiate and take control of content creation on the assigned platform online.
 • Initiate activities that are played on the Social Media Platform to meet the planned needs.
 • Collaborate with marketing and design teams to develop site content and layout.
  KOL:
 • Analyze clients needs and offer activity creation ideas or contents for KOL to meet the needs of customers
 • Understanding of KOL Content Creative to create interesting, meet the needs of clients and audience group.
 • Present work / Research data / Script writing / Production / Production editing.

Age: 22-35 years old
Working Hours: 9.00- 18.00 (Mon- Fri)
Fringe Benefits: Medical Insurance/ Life Insurance/ Public Holidays/ Bonus based on Performanc

Salary: Negotiable

Graphic Designer

Key Responsibilities:

 • Think creatively to produce new ideas, social media concepts and develop interactive materials
 • Advise clients on content strategies to reach a particular audience
 • Develop graphics, visuals, animations, GIFs, motions designs for posts, events, product illustrations, logos, and videos
 • Create designs either by hand or using computer software packages
 • Edit videos and short films for social media purposes
 • Determine the message the design should portray, create images that identify a product or convey a specific message
 • Estimating the time required to complete the work and providing design briefs that suit the client’s purpose
 • Prepare rough drafts and present your ideas
 • Work as part of a team with brand managers, content strategists and a Studio

Age: 22-35 years old
Working Hours: 9.00- 18.00 (Mon- Fri)
Fringe Benefits: Medical Insurance/ Life Insurance/ Public Holidays/ Bonus based on Performance

Salary: Negotiable